Thursday, December 08, 2005

Sound familiar? Part I

Time to sit zazen:
Fart around, now it's too late;
OK, tomorrow.